Seminarセミナー情報

開催日2018年08月11日
時間13:30~14:30
定員15組
会場鹿児島県民交流センター
開催日2018年12月17日
時間10:30
定員4名
会場鹿児島市内
開催日2018年12月08日
時間9:30~11:00
定員8名
会場鹿児島市内
開催日2018年10月30日
時間9:30~12:30
定員14名
会場鹿児島県民交流センター
開催日2018年12月04日
時間9:30~14:00
定員6名(定員になり次第締め切り)
会場鹿児島市内
開催日2018年12月12日
時間18:30~20:00
定員8名(定員になり次第締め切り)
会場鹿児島市東千石町
開催日2018年12月12日
時間9:30~12:30
定員8名(定員になり次第締め切り)
会場鹿児島市東千石町