Seminarセミナー情報

開催日2018年08月11日
時間13:30~14:30
定員15組
会場鹿児島県民交流センター
開催日2018年05月25日
時間19:00~20:30
定員8名
会場キューブビル
開催日2018年05月28日
時間10:30  13:30
定員6名
会場鹿児島市内
開催日2018年10月18日
時間10:00~11:30
定員8名
会場鹿児島市内
開催日2018年10月30日
時間9:30~12:30
定員14名
会場鹿児島県民交流センター
開催日2018年10月04日
時間9:30~14:00
定員6名(定員になり次第締め切り)
会場鹿児島市内
開催日2018年07月13日
時間10:00~11:30
定員8名(定員になり次第締め切り)
会場鹿児島市東千石町
開催日2018年10月11日
時間9:30~12:30
定員8名(定員になり次第締め切り)
会場鹿児島市東千石町