Seminarセミナー情報

開催日2017年06月16日
時間18:30~20:30
定員8名
会場鹿児島市東千石町
開催日2017年08月04日
時間10:30~11:40
定員8組
会場鹿児島県民交流センター
開催日2017年06月23日
時間9:30~14:10
定員10名(定員になり次第締め切り)
会場鹿児島県民交流センター
開催日2017年06月08日
時間10:00~12:00
会場鹿児島市内(お申し込み後にご案内します)
開催日2017年07月13日
時間13:30~16:30
定員18名
会場鹿児島県民交流センター
開催日2017年06月16日
時間10:00~11:30
定員10名(定員になり次第締め切り)
会場鹿児島市東千石町
開催日2017年06月14日
時間9:30〜15:30
定員8名(定員になり次第締め切り)
会場鹿児島市内
開催日2017年07月19日
時間10:00~12:00
定員5名
会場お申込み後にご案内します
開催日2017年07月07日
時間10:00~14:40
定員5名(定員になり次第締め切り)
会場鹿児島市松原町
開催日2017年07月04日
時間9:30~12:30
定員10名(定員になり次第締め切り)
会場鹿児島市東千石町